Våra valkrav

Skärmavbild 2014-07-01Alla har rätt till en rättssäker asylprövning

Utlänningslagen ska ses över för att garantera en rättssäker asylprövning för alla, inklusive hbtq-personer. Motstridiga formuleringar ska undanröjas, EU:s skyddsgrundsdirektiv och Migrationsverkets egna riktlinjer om att ingen ska behöva dölja sin sexuella läggning eller könsidentitet ska följas. Barn som söker asyl tillsammans med sin familj måste behandlas utifrån sina egna asylskäl. Migrationsmyndigheternas hbtq-kompetens ska samtidigt fortsatt förbättras och rätten till trygga boenden säkras för asylsökande hbtq-personer.

Alla har rätt att få sin könsidentitet erkänd och respekterad


Alla transpersoner oavsett ålder ska ha rätt till juridisk fastställelse av önskat kön utan krav på oönskade medicinska ingrepp eller viss typ av utredning. Staten ska betala ut skadestånd till tvångssteriliserade transpersoner och svenska myndigheters praxis gällande till exempel folkbokföringssystem ska säkerställa att det nya juridiska könet får fullt rättsligt genomslag. Möjligheten ska finnas att ha ett annat juridiskt kön än man eller kvinna

Alla har rätt att leva tryggt med sin familj

Osakliga hinder i lagstiftningen som omöjliggör för hbtq-personer att bilda familj och leva tryggt i den valda familjen ska undanröjas. Bland annat vill vi att en könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas, att embryodonation ska tillåtas och att det ska vara möjligt att vara fler vårdnadshavare än två. Barn ska kunna få asyl ihop med en förälder som inte haft möjlighet att bli juridisk vårdnadshavare.

Alla har rätt till bästa möjliga hälsa och ett liv fritt från våld

Hbtq-kompetensen inom hälso- och sjukvården ska förbättras och tillgången till reproduktiv vård ska inte begränsas av diskriminerande lagar eller praxis. Personer som vill genomgå könskorrigerande vård ska ha rätt till fertilitetsbevarande insatser. Lagstiftning som bidrar till stigmatisering av personer som lever med hiv måste avskaffas, de hiv-preventiva insatserna riktas mot de som är mest utsatta för att få viruset överfört och samhällets insatser mot till exempel våld i nära relationer och hatbrott måste ha ett hbtq-perspektiv. Hetslagstiftningen måste ändras, så att transpersoner inkluderas. Särskilt unga hbtq-personers hälsosituation kräver riktade insatser från samhället.

Alla har rätt till en utbildning utan diskriminering och trakasserier


Skollagen måste ändras för att inkludera förebyggande arbete mot diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck samt ålder. Likabehandlingsarbetet måste tas på allvar och tydliga åtgärdsplaner måste finnas och följas för att förbättra hälsosituationen bland unga hbtq-personer. Närvaron av rasistiska, homofoba och transfoba partier i skolan skapar enorm otrygghet för hbtq-ungdomar och bör därför ej tillåtas.

 

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>