Valbloggen

hbtqval 2014

Sverige utvisar hbtq-personer till tortyr – ansvariga politiker måste ingripa

I mitten av augusti i år utvisade Sverige en homosexuell man till Bangladesh. Ganska omgående efter ankomsten utsattes mannen för tortyr och fick veta att han skulle föras till ett fängelse nära den indiska gränsen. Detta berättade han för RFSL:s flyktinghandläggare, som varit med och drivit hans fall hos de svenska migrationsmyndigheterna, i ett mail. Efter detta mail har det varit tyst från mannen och hans vidare öde känner vi alltså inte till.

RFSL är varje år inblandade i cirka 130 fall som rör asylsökande hbtq-personer. Enligt vår uppfattning sker felaktiga avslagsbeslut alltför ofta för att de ska kunna kallas olyckliga undantag. Ofta baseras avslagsbesluten på godtyckliga spekulationer från Migrationsverkets handläggare kring vad som krävs för att vara en trovärdig hbtq-person. Det är vår bestämda uppfattning att lagstiftarens intention inte efterlevs. Sverige avslår asylansökningar från personer som kommer från länder där de riskerar att straffas om de till exempel inte döljer sin sexuella läggning.

Under det senaste året har vi bland annat haft fall där Migrationsverkets handläggare haft synpunkter på följande: antalet sms som personer som är ihop med varandra ska skicka till varandra för att det ska vara trovärdigt att de har en relation; att personer som är homosexuella ska besöka träffställen för homosexuella, även om de känner att de inte har ett behov av detta eftersom de lever i en relation; att en man från Irak ska kunna reda ut huruvida han är homosexuell eller bisexuell, samt kunna berätta hur många män han haft sex med i Irak; att en man från Uganda ska kunna redogöra för sin insyn i hur han genom att han haft relationer med män bryter mot ”det normativa i det ugandiska samhället”; att en kvinna från Nigeria ska kunna beskriva situationen då hon berättade för sin mamma om att hon är lesbisk; och att en ensamkommande pojke från Marocko utförligt ska kunna svara på frågor om sina känslor inför den egna sexuella läggningen.

Denna fokusering på asylsökande personers förmåga att resonera kring sin identitet är fullständigt orimlig. De globalt sett mycket stora skillnaderna när det gäller synen på, tolkningen av och förståelsen av identiteter och sexuella praktiker är välkända. Inte alla som har sexuella relationer med personer av samma kön identifierar sig som homosexuella eller bisexuella. Transidentiteter och synen på kön varierar stort över världen. Och så vidare. Det är inte ett fungerande system att Migrationsverkets handläggare avkräver asylsökande att de ska kunna redogöra för sin identitet och sina känslor och självreflekterande analyser kring denna identitet på ett sätt som handläggarna, utifrån sin egen normativa förståelse av identiteter och praktiker, har en föreställning om att alla hbtq-personer i hela världen borde kunna. Det är givet att det finns en överhängande risk att en sådan bedömning kommer att präglas av handläggarens egna föreställningar och förståelser. Det är också mycket troligt att personer som kommer från länder där till exempel samkönade sexuella handlingar är kriminaliserade, kan ha svårare än andra att hitta andra människor att identifiera sig med och att reflektioner kring den egna identiteten därför blir än svårare.

Migrationsverket borde i sina bedömningar fokusera på hur förföljelsen sett ut, själva anledningen till att personen söker asyl, snarare än att försöka bedöma personens tillhörighet eller av omgivningen uppfattade tillhörighet till en grupp. Det är vad som hänt som ska stå i fokus, och vad som riskerar att hända vid en utvisning eftersom asylprövningen ska vara framåtsyftande. Är det möjligt att leva i ursprungslandet utan att behöva dölja sexuell läggning eller könsidentitet – givet det vi känner till om landet, och personens berättelse om vad som hänt hen?

Utlänningslagen förtydligades 2006. Lagstiftarens intention var att det bland annat skulle bli tydligare att det är möjligt att få asyl i Sverige om en förföljs på grund av sin sexuella läggning eller sitt kön. Sedan 2007 har Migrationsverket genomfört en mängd olika kompetenshöjningar med inriktning på hbtq-frågor. Tyvärr måste vi konstatera att dessa satsningar inte har haft tillräcklig effekt. Asylprövningarna är fortfarande inte rättssäkra. Åtta år är en alldeles för lång tid för att försöka få ordning på hanteringen hos en myndighet. Bollen måste anses vara tillbaka hos lagstiftaren vid det här laget. Utlänningslagen måste ses över.

Idag är det val.
Här  kan du få en tydlig översikt över vad partiernas kandidater tycker i frågan om översyn av utlänningslagen.

 

Aino Gröndahl, jurist och biträde för asylsökande
Jasminé Mehho, projektledare RFSL Newcomers
Stig-Åke Petersson, flyktinghandläggare RFSL
Sooz Romero, verksamhetsledare RFSL Newcomers
Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL

Varför 18-årsgränsen bör tas bort- Gästbloggare

Nu kommer ett gäng väl valda gästbloggare att ta ton här i valbloggen. De kommer genom sina texter förtydliga våra valkrav och fortsätta att upplysa och sätta press på makthavare. Först ut: Hanna Hannes Hård och Carl Åkerlund!

 

Transformering.se är RFSL Ungdoms sajt för unga transpersoner. Här finns massor av information om bland annat vård, rättigheter, sex och relationer samt möjlighet att skicka frågor till transmejlen. Vi som är redaktörer för sajten heter Hanna Hannes Hård och Carl Åkerlund och vi ser avskaffandet av 18-årskravet för byte av juridiskt kön som en av de viktigaste transpolitiska frågorna.

Fastställelse av rätt juridiskt kön – det vill säga det juridiska kön som stämmer överens med ens könsidentitet – är numera enbart en ”pappersprodukt”. Förra året avskaffades efter många års kamp det steriliseringskrav som tidigare hängde ihop med juridisk fastställelse. Sedan år 2013 behöver personer med transsexualism inte längre ge upp sina möjligheter att få egna biologiska barn för att få ett juridiskt kön som speglar den egna könsidentiteten.

Vi upplever att många som invänt mot ett avskaffande av 18-årskravet utgått från rena felaktigheter. Särskilt syftar vi då på att det skulle handla om att värna unga personer från irreversibla kroppsliga ingrepp. Juridiskt könsbyte är inte längre förknippat med några ingrepp i kroppen över huvud taget. Det handlar om att ändra i register, att få nytt personnummer, rätt bokstav i sitt pass. Fastställelse av juridiskt kön innebär sedan förra året inte längre något krav på borttagande av könskörtlarna eller att man inte får ha könsceller sparade för att kunna använda dem i framtiden. Den grunden för 18-årskravet har alltså fallit.

Vidare får transsexuella och intergenderpersoner som ännu inte fyllt 18 år redan i dag genomgå ingrepp och behandlingar som har permanenta effekter på kroppen. Hormoner och bröstkorgskirurgi är livsavgörande för många unga transpersoner och kan i dag ges till personer som har flera år kvar till sin 18-årsdag. Ska politiker begränsa ungdomars rätt till sådan behandling också, trots att den räddar liv? Vi tycker att det är djupt problematiskt att beslutsfattare leker läkare och håller på 18-årskravet som en form av utpressning, med förevändningar om att det är av omtanke om unga personers hälsa. Berörda läkare är eniga om den oerhörda vikten av att unga transsexuella har tillgång till hormoner och annan vård. Politiker som inte förmår lyssna på unga transpersoner måste åtminstone kunna lyssna på de läkare som också pekat på de stora hälsovinsterna med att avskaffa 18-årskravet.

Den farhåga vi oftast möter från unga transpersoners närstående är: ”Tänk om hen ångrar sig”. Det är en oro som är viktig att svara på och möta med professionalitet, erfarenhetsbaserad kunskap och dialog mellan närstående och den unga transperson det berör. Tyvärr händer det att denna privata oro kidnappas av transfoba debattörer och används ensidigt som argument för att inte låta unga transpersoner fatta beslut om sitt eget juridiska kön. Enligt vår erfarenhet är risken för att unga transpersoner fattar beslut de senare ångrar mycket liten. Den uppfattningen delar till och med den nuvarande hbt-ministern Erik Ullenhag (FP), som i en intervju med tidskriften Ottar tidigare i år svarade att han inte delade den tvekan som Könstillhörighetsutredningen år 2007 gav uttryck för: ”Det är inget beslut man tar lättvindigt att man vill byta juridiskt kön”, sa ministern i intervjun. Och om en ung transperson skulle ångra sig är ju det juridiska könet, återigen, enbart en fråga om papper.

I Sverige får personer som är mellan 12 och 18 år, förutsatt att man har tillstånd från vårdnadshavare och att den unga själv anses vara mogen att fatta ett sådant beslut, själva välja namn. Det innebär att man som juridisk pojke får ha traditionella ”flicknamn” och som juridisk flicka bära ”pojknamn” – så kallade könskonträra namn. Man skulle kunna hävda att livet för de flesta personer under 18 år i högre grad påverkas av det namn man har än av personnummer och bokstav i id-handlingarna. Ett namnbyte skulle för en 12-åring kunna ses som ett större beslut än ett juridiskt könsbyte – och båda bytena handlar om att ändra i register, om papper. Men både möjligheten att välja namn själv och byta juridiskt kön är livsavgörande för många unga transpersoner, och vi ser inga giltiga anledningar till att en ung person kan anses vara mogen att ändra det ena men inte det andra.

Ett viktigt faktum när man pratar om juridiskt kön är att många unga transpersoner redan lever som och uppfattas i linje med sin könsidentitet – och därigenom tvingas leva med ”falska” identitetshandlingar, ibland under många år. Att behöva leva med missvisande personnummer och id-handlingar skapar betydande stress och tvingar en att ”komma ut” i många olika sammanhang. Vi känner till transpersoner som undvikit att resa utomlands så länge de inte haft korrekta id-handlingar. Men också inom Sverige förväntas man ofta legitimera sig när man ska resa. När man börjar en ny skola och när man ska delta i en idrott gör sig dessa begränsningar också påminda. Det är inte rimligt att personer under 18 år riskerar att bli outade av sina id-handlingar eller sin juridiska könstillhörighet, med den stress och de säkerhetsrisker det kan medföra. Effekten blir att många unga transpersoner drar sig undan. Vi har på grund av detta både ett folkhälsoproblem och ett demokratiproblem, då unga transpersoner inte kan delta på lika villkor som cispersoner i samhället.

Vi vet genom forskning (bl.a. Ungdomsstyrelsen: Hon hen han) att många unga transpersoner mår dåligt, både psykiskt och fysiskt. Det är alltså viktigt – också krasst samhällsekonomiskt – att insatser riktas för att förbättra hälsan i denna grupp. Ju längre någon mår psykiskt dåligt, desto större kan det framtida behovet av vård tänkas bli. Många unga transpersoner lever sedan tidig ålder i linje med sin könsidentitet. Det innebär att många unga transpersoner tvingas leva med fel juridiskt kön under lång tid. För den som är vuxen kan det vara enkelt att tänka att man kan ”se tiden an”, att ett år eller två inte gör någon större skillnad – men då har man förmodligen glömt hur det var att vara ung. En ung person upplever ofta tid på ett annat sätt än en vuxen. Den som är 14 år nu blir inte hjälpt av att politikerna tar ännu en mandatperiod på sig att inte göra något åt 18-årskravet. Vi vill inte att en till generation unga ska behöva vänta på att politikerna gör utredning efter utredning. Den kommande regeringen behöver avskaffa 18-årskravet, det finns ingen anledning att vänta längre.

I frågan om tvångssteriliseringarna låg politikerna långt efter, och det var ett domstolsbeslut i kammarrätten i Stockholm som slog fast att tvångssteriliseringarna var oförenliga med svensk lag ett halvår innan en nästan enig riksdag (förutom Sverigedemokraterna och några Kristdemokrater) pliktskyldigt beslöt att ändra den redan ogiltigförklarade lagen. Vi hoppas att politikerna lärt sig av detta och väljer att ligga i framkant hellre än leva i det förgångna vad gäller avskaffandet av 18-årskravet.

Kristdemokraterna svarar

kristdemokraterna_web

 

 

 

Kristdemokraternas riksdagsledamot och talesperson Annika Eclund svarar på frågor om varför Kristdemokraterna är partiet att rösta på för att säkerställa allas lika rätt. (representanterna har svarat på våra frågor via mejl, och deras svar läggs ut i oredigerad form).

Familj

Anser ni att könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas och embryodonation tillåtas?
Nej.
Det är två komplicerade frågor i en. Frågan om föräldrapresumtion bereds i regeringskansliet och Kristdemokraterna är tveksamma. Det är viktigt att säkerställa barnets intressen och rättigheter. Grundläggande för oss är att barnet ska ha rätt till båda föräldrarna. Om det inte låter sig göras ska barnet ha rätt att veta vem som är biologisk fader. Vi kan inte införa en lagstiftning där möjlighet att avskaffa faderns roll sker genom statens medverkan.

Vad gäller embryodonation ser vi inga skäl till att ändra nuvarande lagstiftning. Regelverk och praxis på detta område bör präglas av försiktighetsprincipen och ta sin utgångspunkt i barnets bästa.

Vad är viktigast att förändra inom familjepolitiken för hbtq-personer?
När det gäller lagar och regelverk på familjepolitikens område anser Kristdemokraterna att det är barnens behov och rätt till sina föräldrar och sitt ursprung som ska vara utgångspunkten.

I övrigt ska den generella familjepolitiken omfatta alla barnfamiljer. Utgångspunkten ska dock alltid vara barnets bästa och barnets rätt till sina föräldrar, inte vuxnas rätt till barn.

Kristdemokraterna vill att föräldraförsäkringen ska bli mer flexibel eftersom familjers förutsättningar och barnens behov kan se olika ut. Därför är vi också positiva till den möjlighet som redan finns för särlevande föräldrar som är gemensamma vårdnadshavare till ett barn att kunna avstå från del av sin föräldrapenning till den förälder som man är gift med eller har ingått partnerskap med. Vi tycker att det är värdefullt för barn till föräldrar som lever i ett varaktigt förhållande att knyta an även till den förälder som inte i juridisk mening är vårdnadshavare. En kvotering av föräldraförsäkringen skulle medföra att möjligheten att avstå föräldrapenning till den andre föräldern helt eller delvis skulle försvinna. Detta är ett exempel på det orimliga med kvotering av föräldraförsäkringen men det finns många fler exempel. Vi vill istället helt slopa kvoteringen i föräldraförsäkringen, förlänga skyddet av SGI:n för föräldralediga och förlänga möjligheten till tjänstledighet för föräldralediga tills barnet är tre år. En förbättring av möjligheterna att vara föräldraledig under längre tid skulle skapa bättre förutsättningar för den andre föräldern att vara föräldraledig. Vårdnadsbidraget är också fullt möjligt att användas av annan än den juridiska vårdnadshavaren.

Trans

Vill ni ta bort 18-årsgränsen för juridiskt byte av kön?
Möjligen/inte tagit ställning.
Frågan är komplicerad och regeringen har tillsatt en utredning som ska undersöka om den nuvarande åldersgränsen för juridisk ändring av könstillhörighet bör ändras i någon del. Vi vill inte föregå det förslag som skall komma.

Ska transpersoner inkluderas i hetslagstiftningen?
Möjligen/inte tagit ställning.
All form av hets är förbjuden, oavsett grund. Skulle det visa sig att det finns någon lucka som gör att lagstiftningen inte fungerar för vissa grupper är det rimligt att ställning till en förändring av lagstiftningen.

Vill ditt parti att tvångssteriliserade transpersoner ska får skadestånd av staten, utgivet ex gratia av regeringen?
Nej.

Vilken är den viktigaste transfrågan just nu?
Att motverka diskriminering och trakasserier.

Asylrätt

Anser ni att utlänningslagen ska ses över, ur ett hbtq-perspektiv?
Möjligen/inte tagit ställning.
Vi vill genomföra en uppföljning av lagstiftningen för att säkerställa att förföljelse på grund av tro, kön, könsidentitet eller sexuell läggning ger flyktingstatus i enlighet med lagstiftningens intentioner.

Vilka insatser anser ni bör prioriteras i asylfrågan, när det kommer till hbtq-personer?
Vi vill genomföra en uppföljning av lagstiftningen för att säkerställa att förföljelse på grund av tro, kön, könsidentitet eller sexuell läggning ger flyktingstatus i enlighet med lagstiftningens intentioner.

Skola

Hur vill ni jobba för att säkerställa unga hbtq-personers rätt till en skoltid utan diskriminering och trakasserier?
Alla människors lika värde, tolerans och respekt är grundläggande i skolans fostrande uppgift. Diskriminering och trakasserier får inte förekomma och rektor är ansvarig för att åtgärder vidtas ifall det förekommer.

Vilka insatser som rör skolan är viktiga för ert parti?
Att skapa en skolmiljö som bygger på en stabil värdegrund som är tydlig med alla människors absoluta och okränkbara värde. Alla elever, oavsett religiositet, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet osv, ska kunna känna sig trygga och respekterade.

Hiv/hälsa

Hur ska de hiv-preventiva insatserna bedrivas bäst?
Genom bra information i skolans sex- och samlevnadsundervisning, i skolhälsovården och på ungdomsmottagningar – inklusive umo.se. Vi vill behålla informationsplikten i smittskyddslagen.

Alla människor i Sverige har rätt att begära en välfungerande hälso- och sjukvård och psykiatri oavsett vem man är eller vilken problematik som ligger bakom att man söker sig till vården. Kristdemokraterna anser att det är mycket viktigt att det finns kompetens i vården för att möta hiv och att kunskap kring hiv sprids till personalen.

Övrigt

Varför är ni det mest hbtq-vänliga partiet? Vad är det första ni vill göra för hbtq-politiken om ni får bestämma? Vad är mest eftersatt i politiken som rör hbtq-samhället?
Vi strävar efter ett samhälle där varje person ges förutsättningar att forma sitt eget liv och förverkliga sin fulla potential. Det är inget man gör i ensamhet, vi är alla beroende av gemenskap för att utvecklas som personer. Friheten och möjligheten att forma våra egna liv vill vi försvara. Men friheten förutsätter ansvar – för våra egna liv, men också för andras. Tillit, sammanhållning och gemensamma värden är vårt samhälles stora dolda tillgångar. Dessa tillgångar dikteras inte fram genom politiska beslut, de växer fram och förvaltas i familjer, i möten mellan människor, i intresseföreningar, i kyrkor och samfund, i idrottsföreningar, på arbetsplatser – ja, där människor möts och tillsammans arbetar för gemensamma mål. En utmaning som nu tonar fram är att olika grupper lever sina liv allt mer åtskilda från varandra. Kilar sprängs in i samhällsgemenskapen. Värdegemenskapen hotas och polariseringen riskerar att öka, vilket främjar politiska krafter som vill ha konflikt och ställa grupp mot grupp.

Vi vill bygga ett Sverige som håller samman. För att hålla samman Sverige är det civila samhället oumbärligt. Vi tror på människors kraft. Därför behövs mötesplatser för människor med olika bakgrund, olika livstil och olika intressen. Det behövs tid för gemenskap. Det behövs mindre av misstro och konflikt. Det förutsätter respektfulla samtal med en vilja till förståelse. Där har vi alla ett ansvar att bidra men också att idka självkritik och att ibland våga ompröva invanda tankesätt.

Pride-veckans politiska utspel

Rösta för allas lika rätt loggaStockholm Pride är slut: RFSL välkomnar nya ställningstaganden från partierna.

Under årets Stockholm Pride har flera av partierna kommit med nya politiska ställningstaganden eller gjort andra utspel på det hbtq-politiska området. RFSL välkomnar alla dessa med glädje.

Centerpartiet presenterade under onsdagen nyheten att de nu är för en översyn av utlänningslagen för att säkerställa en rättssäker asylprövning för hbtq-personer. 2012 röstade riksdagen för en utvärdering av lagen, ett förslag som då endast stöttades av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. RFSL välkomnar Centerpartiets nya linje och hoppas att en översyn kan bli verklighet i början av den nya mandatperioden.

De fyra regeringspartierna meddelade under torsdagen att de numera alla är överens om att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen. Tidigare under veckan gjorde också Kristdemokraterna Caroline Szyber och Erik Slottner ett eget utspel där de förordade detta, men också att transpersoner explicit ska inkluderas i straffskärpningsregeln. RFSL har länge drivit på för båda dessa förändringar och välkomnar de nya ställningstagandena. Både allianspartierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är nu för och inkluderingen av transpersoner i hetslagstiftningen kan bli verklighet. Eftersom det rör sig om en grundlagsändring dröjer det dock till 2018.

Under fredagen i Prideveckan meddelade Folkpartiet är de numera är för en reglering av surrogatmödraskap i Sverige, men till viss del fortfarande inväntar den pågående utredningens resultat. De blir därmed det andra partiet, efter Centerpartiet, att göra ett positivt ställningstagande i frågan. Miljöpartiet har också röstat för att genomföra en utredning i frågan ”i positiv anda”. RFSL välkomnar alla dessa ställningstaganden och ser fram emot att få ta del av utredningens förslag.

Socialdemokraterna meddelade på Prideveckans fredagskväll att de vill öka anslaget till hbtq-organisationerna med 3 miljoner kronor. I nuläget är stödet endast 7,3 miljoner, efter årets höjning med 1 miljon kronor. En ökning med 3 miljoner skulle bli mycket betydelsefullt för RFSL och andra organisationer. Hbtq-organisationsstödet är det enda fria ekonomiska stöd som RFSL får i nuläget, resten av budgeten består av projektstöd. För att kunna bedriva en hållbar verksamhet är organisationsstödet helt nödvändigt och RFSL har sedan många år arbetat för en höjning. Socialdemokraternas ställningstagande är mycket välkommet.

Flera av partierna valde också att under prideveckan presentera sin hbtq-politik på ett sammanhållet sätt. Folkpartiet lanserade sitt program på onsdagen, samma dag som Socialdemokraterna. Folkpartiet uppmärksammade bland annat äldre hbt-personers situation, skolfrågor, att rättstillämpningen gällande hbt-flyktingar återkommande ska ses över och att fråganom ett trdje juridiskt kön ska utredas. Socialdemokraterna framhöll bland annat vikten av ett hbt-perspektiv på hälsofrämjande arbete, att en könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas och att frågan om fler vårdnadshavare än två ska utredas, liksom att arbetsgivare aktivt ska arbeta mot diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Moderaterna skrev på DN debatt om sin hbtq-politik, där de bland annat betonade äldre hbtq-personers situation och ville se en förbättring i kommunernas arbete för detta, samt vikten av att arbeta mot hatbrott.

RFSL noterar med glädje att årets Stockholm Pride-vecka bjöd på fler konkreta ställningstaganden från partierna än tidigare och att hbtq-politiken på ett tydligt sätt tagit plats i inledningen av valrörelsens slutspurt.

Socialdemokraterna svarar

Rosen_RGBCarin Jämtin, partisekreterare för Socialdemokraterna, svarar på frågor om varför just Socialdemokraterna är partiet man skall rösta på för att säkerställa allas lika rätt. (representanterna har svarat på våra frågor via mejl, och deras svar läggs ut i oredigerad form).

Trans

Vill ditt parti att tvångssteriliserade transpersoner ska får skadestånd av staten, utgivet ex gratis av regeringen?
Tvångssteriliseringen som genomfördes var ett övergrepp. Det är fullt rimligt att de som har varit utsatta för dem skall ha möjlighet att söka skadestånd. Hur och på vilket sett det skall ske måste dock ses över i en utredning.

Anser ni att utlänningslagen ska ses över, ur ett hbtq-perspektiv?
Vi har drivit frågan i riksdagen att se över lagstiftningen då vi vet att den nuvarande har luckor som måste ses över, samtidigt vill vi påminna om att när vi satt i regeringsställning stärkte vi tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet asylrätten för dem som flyr från förföljelse på grund av sexuell läggning. Det är alltid rimligt att lagen ses över och utvecklas. Vi tycker att det viktigt att stärka kompetensen i HBT-frågor på berörda myndigheter för just de som sköter bedömningarna.

Vill ni ta bort 18-årsgränsen för juridiskt byte av kön?
Vi menar att det är en komplex fråga som berör många aspekter i en människas liv. Vi säger inte nej till tanken men vi vill se över frågan på ett tydligt och bra sätt.

Ska transpersoner inkluderas i hetslagstiftningen?
Ja.

Vilken är den viktigaste transfrågan just nu?
Att transpersoner inkluderas i hetslagstiftningen.

Skola

Hur vill ni jobba för att säkerställa unga hbtq-personers rätt till en skoltid utan diskriminering och trakasserier?
De ungdomar som vet att de är homo-, bisexuella- och/eller transpersoner har ofta en särskilt jobbig situation, både vad gäller att känna sig trygga i sin identitet men också av rädsla för omgivningens reaktioner. Det är viktigt att få möta vuxna inom skolans värld som har hbt-kunskap. Den svenska skolan ska stå för absolut nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. Socialdemokraterna vill stärka arbetet mot mobbning, kränkningar, trakasserier och diskriminering i skolan. Lärare och annan skolpersonal behöver få kunskap och kompetens för att förebygga mobbning och hantera mobbingsituationer. Vi vill också införa ”lex Sarah” i skolan. Det innebär att alla skolor – oavsett huvudman – är skyldiga att rapportera missförhållanden som mobbning, kränkningar och trakasserier eller om läroplanen eller värdegrunden inte följs. Socialdemokraterna vill se över en skärpning av lagen om skolors skyldighet att agera mot kränkningar, så att skolor blir skyldiga att få stopp på mobbning inom en viss tidsperiod. Elever ska annars kunna kräva skadestånd.

Vilka insatser som rör skolan är viktiga för ert parti?
Att skapa en skolmiljö som är inkluderande för alla oavsett könstillhörighet eller sexuell läggning. Det är viktigt att få möta vuxna inom skolans värld som har hbt-kunskap. Den svenska skolan ska stå för absolut nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.

Hiv/hälsa

Vi har tidigare lagt mycket konkreta s-förslag om ett åtgärdsprogram kring hiv. I ett sådant program bör ingå en nationell informationskampanj kring hiv, utveckling av metoder att ge lärarna stöd när det gäller att på ett fördomsfritt och kunskapsbaserat sätt undervisa om sex och samlevnad och hur man skyddar sig själv och sin partner. Sprututbytesprogram samt utveckla ungdomsmottagningarnas verksamhet och se till att målgruppsanpassa budskapen.

Hur ska de hiv-preventiva insatserna bedrivas bäst?
Vi har tidigare lagt mycket konkreta s-förslag om ett åtgärdsprogram kring hiv. I ett sådant program bör ingå en nationell informationskampanj kring hiv, utveckling av metoder att ge lärarna stöd när det gäller att på ett fördomsfritt och kunskapsbaserat sätt undervisa om sex och samlevnad och hur man skyddar sig själv och sin partner. Sprututbytesprogram samt utveckla ungdomsmottagningarnas verksamhet och se till att målgruppsanpassa budskapen.

 

Familj

Vad är viktigast att förändra inom familjepolitiken för hbtq-personer?
Frågor som rör en breddad syn på föräldrarollen och vem som är förälder har stor betydelse i många familjebildningar.

Anser ni att könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas och embryodonation tillåtas?
Ja, vi vill att en könsneutral föräldrapresumtion ska införas. Vi kan se över möjligheten till embryodonation.

 

Asylrätt

Vilka insatser anser ni bör prioriteras i asylfrågan, när det kommer till hbtq-personer?
Den individuella prövningen gäller alltid vid en asylansökan. Vår uppfattning är att det är av största vikt att Migrationsverket ges resurser för utbildning och kompetensutveckling för att personalen ska kunna hantera HBT-personers speciella skäl vid asylansökan. Men också att se över nuvarande lagstiftning.

(Migrationsverket har valt att fokusera särskilt på HBT-frågor under det kommande året.)

 

Övrigt

Varför är ni det mest hbtq-vänliga partiet?
Vi har en politik som ser till helheten, vi har i vårt program gått från kommunen, till det globala.

Vad är det första ni vill göra för hbt-politiken om ni får bestämma?
Se över utlänningslagen. Genomföra de förändringar som krävs för att skapa en trygg miljö i skolan, och tillsätta en utredning för att se över transpersoners hela livssituation.

Vad är mest eftersatt i politiken som rör hbtq-samhället?
I grunden handlar den eftersattheten om att de frågor som berör transpersoner och sexuell läggning ofta blivit tagna ur sin kontext och kommit att behandlas som särfrågor. Grunden för socialdemokratin är alla människors lika värde och rättighet och det är det som skall prägla den politik som vi vill ha för att bygga ett framtida samhälle.

Miljöpartiet svarar

PMP_logoetter Forkstam, sammankallande för Grönt hbtq-nätverk och riksdagskandidat för Skåne läns södra och Malmö, svarar på frågor om varför just Miljöpartiet de gröna är partiet man skall rösta på för att säkerställa allas lika rätt. 

Trans

Vill ni ta bort 18-årsgränsen för juridiskt byte av kön?
Ja, Miljöpartiet har länge drivit att 18-årsgränsen avskaffas i riksdagen. För många unga transpersoner minskar risken att bli utsatta för diskriminering och trakasserier. Vi vill att varje individ ska få definiera sig själv, även när det gäller juridiskt kön, vilket minskar risken för psykisk ohälsa hos unga transpersoner.

Ska transpersoner inkluderas i hetslagstiftningen?
Ja, det är en fråga vi drivit länge! Många transpersoner utsätts för hatbrott och det är uppenbart att lagen inte är tillräcklig så länge den inte omfattar även könsidentitet och könsuttryck. Gör om, gör rätt!

Vill ditt parti att tvångssteriliserade transpersoner ska får skadestånd av staten, utgivet ex gratis av regeringen?
Ja, alla andra grupper som tvångssteriliserats av staten har fått en offentlig ursäkt och skadestånd. Kerstin Burman har tillsammans med RFSL, RFSL Ungdom, KIM, Transföreningen FPES och Diskrimineringsbyrån Uppsala gjort ett fantastiskt arbete men ska inte behöva driva frågan vidare till domstol. Samhället har gjort ett allvarligt fel och givetvis ska även transpersoner ges en offentlig ursäkt och skadestånd. I Miljöpartiets budgetmotion hösten 2013 lämnade vi ett förslag om att staten ska betala ut skadestånd till de som på tvångsmässig grund steriliserats, för att få genomgå könsbyte. Vi har avsatt pengar för detta.

Vilken är den viktigaste transfrågan just nu?
Att avskaffa 18-årsgränsen för juridiskt byte av kön.

Familj

Vad är viktigast att förändra inom familjepolitiken för hbtq-personer?
Miljöpartiet har drivit många förslag för en familjepolitik för hbtq-personer. Den viktigaste förslaget vi kommer att driva igenom är att fler än två personer ska kunna vara juridiska vårdnadshavare om barnet har fler än två föräldrar. Fler förslag i riksdagsmotion Grön politik för alla familjer 2013/14:So301.

Anser ni att könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas och embryodonation tillåtas?
Ja, Miljöpartiet anser liksom RFSL att det är till barnets bästa att det får två juridiska föräldrar från födseln också då det föds av en kvinna som lever ihop med en juridisk kvinna, oavsett om barnet kommit till inom eller utom svensk sjukvård, på samma sätt som då barnet föds av en kvinna som lever ihop med en juridisk man. När det gäller embryodonation anser Miljöpartiet att det bör bli möjligt att tillåta behandling med både donerat ägg och donerad sperma samtidigt. Men det bör också bli tillåtet med embryodonation av redan existerande och nedfrysta embryon från någon annans IVF-behandling, när samtycke finns. Detta skulle underlätta dels för infertila ensamstående kvinnor och dels för par – lesbiska eller olikkönade – där båda är infertila. Miljöpartiet har i riksdagen drivit att vi vill tillsätta en parlamentarisk utredning som ser över möjligheten till embryodonation och att genomföra en befruktning utanför kroppen med både donerat ägg och donerad sperma.

Asylrätt

Vilka insatser anser ni bör prioriteras i asylfrågan, när det kommer till hbtq-personer?
Miljöpartiet vill att HBTQ-personer ska ges stärkt asylrätt. Fortfarande kan asylsökande nekas uppehållstillstånd med motiveringen att hen vid ett återvändande kan leva ”diskret” eller för att den asylsökande berättat om sin sexuella läggning eller könsidentitet sent i asylprocessen. Detta trots att det finns rättsliga ställningstaganden som säger att avslag inte får ges med dessa motiveringar. Mp vill därför granska hur bestämmelserna om skydd mot förföljelse på grund av kön och sexuell läggning har tillämpats, för att ett säkerställa att ett reellt skydd finns. Miljöpartiet vill också ändra lagen så att HBTQ-personer inte utvisas till länder där deras sexuella läggning är kriminaliserad.

Anser ni att utlänningslagen ska ses över, ur ett hbtq-perspektiv?
Ja, i dag utvisas hbtq-personer på flykt till länder där deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck är kriminell. Det är helt orimligt och vi menar att HBTQ-personer måste ges stärkt asylrätt.

Skola

Hur vill ni jobba för att säkerställa unga hbtq-personers rätt till en skoltid utan diskriminering och trakasserier?
En nyckelfråga är att elever på lärarhögskolan får tillräcklig obligatorisk undervisning i hbtq-frågor och normkritisk pedagogik. Vi vill också att skolinspektionen ska följa upp hur arbetet mot diskriminering och kränkande behandling ser ut ute i skolorna, för förbättrat arbetssätt. Vi vill att unga HBTQ-personer ska ha rätt till frizoner där de kan vara sig själva. Därför behövs t ex särskilda träffplatser eller ungdomsgårdar för dem. Det är helt oacceptabelt att unga hbtq-personer psykiska ohälsa sticker ut så tydligt jämfört med andra grupper i samhället. Miljöpartiet vill göra stora satsningar inom elevhälsovården. HBTQ-kunskap och ett normkritiskt förhållningssätt ska vara självklart även där. Att förebygga ungas psykiska ohälsa är ett viktigt område, vilket vi nyligen lagt en bred motion om i riksdagen. Vi vill även införa ett nationellt centrum för normkritisk pedagogik för att alla unga ska kunna vara den hen vill vara.

Vilka insatser som rör skolan är viktiga för ert parti?
Se vårt svar ovan. Övergripande vill Mp göra stora satsningar på skolans område. Läraryrket måste börja värderas som ett av våra allra viktigaste yrken. Bättre arbetsvillkor och högre lön, satsa på varje elevs möjligheter att klara skolan, och ge skolan mer resurser och arbetsro. Det är först med en hög nivå på lärarutbildningen och tid för kompetensutveckling, reflektion och möjlighet att se varje elev som ett normkritiskt förhållningssätt blir verklighet i praktiken.

Hiv/hälsa

Mycket behöver förbättras på hälsoområdet, både när det gäller hiv, hbtq-personers hälsa och hur hbtq-personer bemöts i vården. Miljöpartiet driver frågan om en folkhälsolag som på ett samlat och genomgripande sätt skulle förbättra det i dag mycket spretiga arbete som görs på olika nivåer i samhället.

Hur ska de hiv-preventiva insatserna bedrivas bäst?
Informationsplikten ska avskaffas och en översyn göras kring de nationella resurser som delas ut för hiv-preventiva insatser i kommuner och landsting. Mer medel bör tilldelas de grupper som i större utsträckning drabbas av att få hiv. Därför bör gruppen män som har sex med män tilldelas mer resurser i fördelningssystemet.

Övrigt

Varför är ni det mest hbtq-vänliga partiet?
Miljöpartiet har alltsedan det bildades varit engagerade i dessa frågor, de hör till våra grundläggande värderingar. Vi är ett mångfaldsbejakande parti, betonar mänskliga rättigheter starkt och det är därför helt naturligt för oss att vara drivande på området. Inget är viktigare än att få vara den man är, kunna forma sitt eget liv. I det ingår förstås friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Vi har lagt en lång rad motioner i dessa frågor genom åren, ofta som föregångare, i kommuner, landsting och i riksdagen. Glädjande nog är det inte längre i motvind, vi nu många partier som vill förändring. För än återstår mycket.

Vad är det första ni vill göra för hbtq-politiken om ni får bestämma?
Genomföra våra förslag för att ge hbtq-personer stärkt asylrätt.

Vad är mest eftersatt i politiken som rör hbtq-samhället?
Transpersoners hälsa och rättigheter.