Socialdemokraterna

41,8 procent (61 av 146) av Socialdemokraternas riksdagskandidater som fick sig RFSL:s enkät tillsänd besvarade den. I riksdagen har Socialdemokraterna röstat i överensstämmelse med RFSL:s ståndpunkter i sex av de åtta omröstningar som poängsatts. Bland de frågor som enkäten innehöll har Socialdemokraterna ändrat partiståndpunkt sedan förra mandatperioden i fråga om den informationsplikt för hivpositiva som finns inskriven i smittskyddslagen. Socialdemokraterna driver numera på för att reformera smittskyddslagen och lyfta ur hiv ur den på så sätt att informationsplikten avskaffas. I allmänhet har Socialdemokraterna i riksdagen under mandatperioden agerat pådrivande i hbtq-frågor, men i några frågor har partiet ännu inte intagit någon samlad ståndpunkt. Så är fallet när det gäller inställningen till surrogatmödraskap och till mer än två vårdnadshavare.

Den nya fråga om införande av en folkhälsolag, som RFSL börjat driva under de senaste fyra åren, är Socialdemokraterna emot. Det Socialdemokraternas förra partiledare Mona Sahlin gjorde för att lyfta fram hbtq-frågor, och andra likabehandlingsfrågor, mer i fokus för partiets politik får bedömas ha haft en bestående inverkan på partiets profil. Framför allt om Socialdemokraterna åter hamnar i regeringsställning har dock partiet en del att bevisa, när det gäller att kunna omsätta sina hbtq-vänliga ståndpunkter i praktisk politik.

Ingen socialdemokrat som besvarat RFSL:senkät har svarat JA på alla frågor och tilldelats maxpoäng. De S-kandidater som fått högst poäng är Hillevi Larsson (22,5 poäng), Åsa Westlund (22 poäng), Jonas Gunnarsson (19,5 poäng), Marianne Pettersson (19,5 poäng), Börje Vestlund (19 poäng), Veronica Lindholm (19 poäng) och Leif Pettersson (19 poäng).

Socialdemokraterna är i allmänhet en försvarare av lika rättigheter för hbtq-personer, men kan ibland, på grund av partiets storlek, fastna i en utdragen process innan det har möjlighet inta helt glasklara ståndpunkter på området.

  • Överensstämmelse i omröstningarna: 75%
  • Överensstämmelse i enkätsvaren: 64%
  • Total överensstämmelse: 68%