Moderaterna

37,8 procent (54 av 143) av Moderaternas riksdagskandidater som fick sig RFSL:s enkät tillsänd besvarade den. I riksdagen har Moderaterna röstat i överensstämmelse med RFSL:s ståndpunkter i tre av de åtta omröstningar som poängsatts.

Moderaterna ingick bl.a. i riksdagsmajoriteten när riksdagen den 29 mars 2012 begärde en utredning av regeringen om tillgång till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor och frågor om surrogatmödraskap. Justitieminister Beatrice Ask (M) tillsatte så småningom, 2013, denna utredning (Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet) som 2014 kom med ett delbetänkande med förslag på att ge tillgång till assisterad befruktning inom sjukvården till även ensamstående kvinnor.

I riksdagen har dock Moderaterna i övrigt under mandatperioden, med några få undantag, förhållit sig förhållandevis passiva när det gäller att driva hbtq-frågor. Av de moderata kandidaternas enkätsvar kan utläsas att det *nns en stor spännvidd i åsikter inom Moderaterna kring de frågor som ställs i enkäten. Den moderata partiledningens hållning är därför ofta passiv och inväntande i hbtq-frågor.

Ingen moderat som besvarat RFSL:s enkät har svarat JA på alla frågor och tilldelats maxpoäng. De M-kandidater som fått högst poäng är Dag Klackenberg (21 poäng), Anna af Sillén (20,5 poäng), Olof Lavesson (19,5 poäng), Oliver Rosengren (19,5 poäng) och Carl-Oskar Bohlin (19,5 poäng).

Moderaterna är ofta mer intresserade av andra frågeområden än hbtq-frågor, men har dock under den senaste mandatperioden ingått i den hbtq-vänliga riksdagsmajoritet som genomfört reformen om borttagande av kravet på att vara steril för att kunna få nytt juridiskt kön fastställt.

  • Överensstämmelse i omröstningarna: 37%
  • Överensstämmelse i enkätsvaren: 53%
  • Total överensstämmelse: 47%