Miljöpartiet de gröna

78,6 procent (44 av 56) av Miljöpartiets riksdagskandidater som fick sig RFSL:s enkät tillsänd besvarade den. I riksdagen har Miljöpartiet röstat i överensstämmelse med RFSL:s ståndpunkter i sju av de åtta omröstningar som poängsatts, vilket är flest gånger av riksdagspartierna. Den enda fråga där Miljöpartiet har avvikit i negativ riktning gäller omröstningen den 11 april 2012 om att utvärdera tillämpningen av gällande lagbestämmelse om flyktingstatus på grund av förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning. Eftersom Miljöpartiet har en överenskommelse kring asylpolitiken med regeringen anslöt sig partiet i denna fråga till regeringspartiernas hållning att avslå motionsyrkandena i frågan. Frånsett denna fråga har Miljöpartiet konsekvent agerat för likabehandling av hbtq-personer och utökande av hbtq-personers rättigheter i riksdagen under den gångna mandatperioden.

Miljöpartiet är även det enda parti i riksdagen som driver frågan om införande av en folkhälsolag, vilket även RFSL förespråkar. Tio miljöpartister som besvarat RFSL:s enkät har svarat ja på alla frågor och tilldelats maxpoängen 24 poäng. Dessa är: Ann-Louise Hansson, Annika Hirvonen, Cheryl Jones Fur, Gunvor G Ericson, Göran Hådén, Isabel Enström, Linnea Risinger, Niclas Malmberg, Petter Forkstam och Rasmus Ling.

Miljöpartiet har en stark känsla för likabehandlingsfrågor och driver aktivt hbtq-frågor i riksdagen. Partiet har även företrädelsevis en normkritisk syn på frågorna.

  • Överensstämmelse i omröstningarna: 85%
  • Överensstämmelse i enkätsvaren: 89%
  • Total överensstämmelse: 89%