Centerpartiet

Så här svarade Centerpartiet

Vi som fått frågor

1. Kent Johansson
2. Kristina Yngwe
3. Fredrick Federley
4. Hanna Wagenius
5. Staffan Nilsson
6. Ewa-May Karlsson
7. Isak Engqvist
8. Carola Gunnarsson
9. Pelle Thörnberg
10. Gunilla Hjelm

Har idag ett mandat i Europaparlamentet och tillhör parlamentets tredje största partigrupp, Alliansen liberaler och demokrater för Europa – ALDE.

Under ”Vår EU-politik” på Centerpartiets hemsida nämns inte hbtq-frågor uttryckligen, men inbegrips i följande ställningstagande under rubriken ”Ett öppet EU”: ”Alla EU-medborgares rättigheter ska upprätthållas, även rätten att inte bli diskriminerad. Det gäller också rätten till fri rörlighet, som ska vara praktiskt tillgänglig för alla EU-medborgare oavsett sådant som bakgrund eller rörelsehinder.”

Fråga 1. Är du för antagande av ett EU-direktiv om förbud mot diskriminering på grund av bland annat sexuell läggning inom områdena socialt skydd, utbildning och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster?

Att ha upplevt diskriminering är en alltför vanlig erfarenhet bland hbtq-personer inom EU. I en studie från EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) hade 32 procent av alla homosexuella, bisexuella och transpersoner upplevt diskriminering utanför arbetslivet under det senaste året. Bland enbart transpersoner hade 38 procent upplevt diskriminering utanför arbetslivet under det senaste året.

Trots det finns inget gemensamt skydd inom EU mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet utanför arbetslivet. Homo-, hetero- och bisexuella skyddas av förbud mot diskriminering inom arbetslivet enbart, medan transpersoner skyddas, på ett indirekt och otillräckligt sätt, mot förbud mot diskriminering på grund av kön inom arbetslivet och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster.

EU-kommissionen presenterade 2008 ett förslag till EU-direktiv om förbud mot diskriminering inom områdena socialt skydd, inklusive social trygghet och hälsovård, utbildning och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som skulle förbjuda diskriminering på grund av ålder, funktionshinder, sexuell läggning och religion eller övertygelse.

I ett flertal EU-länder saknas det idag diskrimineringsskydd på grund av sexuell läggning inom de föreslagna områdena. Direktivet skulle innebära införande av samma diskrimineringsskydd på grund av bland annat sexuell läggning inom hela EU. 2009 antog Europaparlamentet kommissionens förslag till EU-direktiv. För att det ska kunna träda i kraft krävs dock att alla medlemsländer ställer sig bakom det i ministerrådet. Beklagligt nog har denna process, att nå fram till ett beslut i ministerrådet, under de senaste åren blockerats av några medlemsländer.

RFSL anser att grundläggande diskrimineringsskydd på EU-nivå på grund av sexuell läggning och könsidentitet är ett viktigt verktyg för att motverka diskriminering inom EU:s medlemsländer.

Fråga 2. Är du för att den fria rörligheten inom EU för människor utvidgas så att den också fullt ut gäller för samkönade par som ingått äktenskap eller partnerskap?

Fri rörlighet inom EU inte bara för varor, tjänster och kapital, utan också för människor, är en av de grundläggande friheterna inom EU. Den fria rörligheten för människor inom EU är dock inskränkt för den som har en partner av samma kön.

Den som är gift med en EU-medborgare av motsatt kön får följa med och tillerkänns sociala rättigheter när partnern arbetar i ett annat EU-land. Den som är gift eller registrerad partner med en EU-medborgare av samma kön får däremot bara följa med och tillerkänns enbart sociala rättigheter då partnern arbetar i ett annat EU-land som har lagstiftning om registrerat partnerskap eller lagstiftning om könsneutralt äktenskap.

Än mer komplicerat blir det om ett samkönat par tillsammans är föräldrar till ett barn, då gemensamt föräldraskap för två personer av samma kön inte erkänns i flera andra EU-länder, vilket gör att ett barn kan förlora sin ena juridiska förälder vid flytt till annat EU-land.

Följande EU-länder erkänner idag inte ett svenskt gift samkönat par som gifta eller motsvarande: Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien och Slovakien. Att ta med sig en partner av samma kön vid flytt till någon av dessa länder kan därför vara förenat med omfattande och inte sällan oöverstigliga svårigheter.

RFSL anser att den fria rörligheten för människor inom EU ska gälla lika för alla oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

Fråga 3. Är du för att EU inför gemensam lagstiftning mot homofobisk och transfobisk hets och homofobiska och transfobiska hatbrott?

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har framfört att gemensam lagstiftning inom EU mot homofobisk hets och homofobiska hatbrott behövs. Detta skulle vara i linje med att det finns ett så kallat ramverksbeslut inom EU om sådan lagstiftning när det gäller rasism och xenofobi. Byrån menar att homofobi uttryckt i form av hets mot folkgrupp eller hatbrott mot enskilda individer ”behöver motarbetas runtom inom EU genom att en minimistandard för effektiv kriminaliserande lagstiftning tillförsäkras”.

Hbtq-personer är en utsatt grupp när det gäller både hets och hatbrott inom hela EU. Enligt en studie från FRA hade över en fjärdedel av alla hbtq-personer inom EU under de senaste fem åren upplevt våld eller hot om våld på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.

Få medlemsänder har lagstiftning som möjliggör straffskärpning för hatbrott på grund av offrets sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Lagstiftning som förbjuder hets på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck saknas också i många medlemsländer.

RFSL anser att hbtq-personer bör skyddas mot hets och hatbrott på EU-nivå genom ett gemensamt förbud mot hets mot folkgrupp och att möjlighet till straffskärpning vid hatbrott finns inom hela EU.

Fråga 4. Är du för att initiativ tas för att transpersoner ska få möjlighet att ändra juridisk könstillhörighet och namn inom hela EU?

Den rättsliga situationen för transpersoner skiljer sig mycket åt mellan olika EU-länder. I långt ifrån alla EU-länder kan exempelvis transpersoner inom ramen för en allmän sjukförsäkring genomgå könskorrigerande behandlingar. Det är inte heller i alla EU-länder som det är möjligt att erhålla en ändring av sin juridiska könstillhörighet eller få en ändring av sitt förnamn till ett namn som stämmer överens med könsidentiteten.

I vissa länder åtföljs en möjlighet att ändra juridisk könstillhörighet med ovidkommande krav om att personen måste vara ogift eller steril. Diskrimineringen mot transpersoner är omfattande, med följd att våld mot transpersoner är vanligt förekommande och svårigheterna för transpersoner att komma in på arbetsmarknaden är stora.

EU har hittills inte tagit några egentliga initiativ alls för att motverka diskrimineringen av transpersoner och förbättra situationen inom medlemsländerna för transpersoner. Det förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av kön som finns inom EU täcker dock även de transpersoner som genomgått eller är på väg att genomgå könskorrigering.

RFSL anser att transpersoner måste tillförsäkras rätten att ändra juridisk könstillhörighet, utan uppställande av ovidkommande krav, samt ändra sitt namn till ett som överensstämmer med könsidentiteten inom hela EU.

Fråga 5. Är du för att EU arbetar aktivt och strategiskt för upprätthållande av respekten för hbtq-personers mänskliga rättigheter runt om i världen?

Under de senaste åren har EU utvecklat nya instrument för att arbeta aktivt med att stärka respekten för hbtq-personers mänskliga rättigheter i världen. 2013 antogs riktlinjer i ministerrådet för arbetet med att stärka och skydda hbtq-personers mänskliga rättigheter. Hbtq-personers mänskliga rättigheter nämns också uttryckligen i EU:s strategiska ramverk och åtgärdsplan kring mänskliga rättigheter och demokrati, med målsättningar kring att ingå samarbeten med tredje land och att försöka uppnå konkreta åtaganden på området i internationella fora såsom FN och OSSE.

Europaparlamentet och kommissionen reagerar regelbundet när hbtq-personers grundläggande mänskliga rättigheter hotas och kränks runtom i världen. Därutöver ingår uttryckliga krav på respekt för hbtq-personers mänskliga rättigheter i medlemskapsförhandlingar med EU:s ansökarländer. För att dessa grunder för en sammanhållen strategi för att verka för hbtq-personers mänskliga rättigheter ska kunna fortsätta utvecklas, krävs att EU systematiskt använder sig av de framtagna redskapen i sina diplomatiska kontakter och vid ingående av avtal med andra länder.

Påverkan måste ske på ett sätt som anses mest strategiskt för att få länder att upphöra med kränkningar av hbtq-personers mänskliga rättigheter,

Det krävs också att en systematisk övervakning sker kring efterlevandet av skyddet för mänskliga rättigheter och införandet av diskrimineringsskydd i EU:s ansökarländer under alla faser av medlemskapsförhandlingarna.

RFSL anser att EU måste vara en pådrivande kraft i världen för förverkligandet av hbtq-personers mänskliga rättigheter.

Fråga 6. Är du för antagande av en handlingsplan inom EU för mänskliga rättigheter vilken ställer upp krav på medlemsländerna som kan leda till kännbara åtgärder om de inte uppfylls?

Under de senaste åren har det i några EU-länder (varav Litauen utgör ett tydligt exempel) lagts fram lagförslag med syfte att begränsa yttrandefriheten kring frågor om sexuell läggning och könsidentitet. Även försök att begränsa mötesfriheten för hbtq-personer har förekommit. Dessa initiativ åtföljs inte sällan av förslag om att anta regelverk som exkluderar hbtq-personers familjebildning från juridiskt erkännande.

Även om EU, i form av företrädelsevis kommissionen och parlamentet, reagerar i fall då de ser att EU:s grundläggande värden om mänskliga rättigheter hotas i ett medlemsland har EU ont och verksamma instrument för att förhindra ett medlemsland från att bryta mot EU:s grundläggande värderingar.

Under den kommande mandatperioden innebär EU:s pågående ratificering av Europakonventionen om mänskliga rättigheter ett tillfälle för EU att genomföra en övergripande och reviderande genomgång av EU:s lagstiftning och policies för mänskliga rättigheter. En sådan genomgång bör leda till en handlingsplan för mänskliga rättigheter, där minimikrav och riktmärken ställs upp för medlemsländerna och där underlåtenhet att efterleva kraven leder till kännbara sanktioner.

RFSL anser att EU behöver anta en intern handlingsplan för mänskliga rättigheter och utifrån den skapa en mekanism som möjliggör för EU att reagera på ett kraftfullt och effektivt sätt vid förekomst av brott mot mänskliga rättigheter i medlemsländerna.

Kent Johansson

1. Ja, vi kan stärka skyddet för grundläggande rättigheter genom att skärpa antidiskrimineringslagstiftningen i EU.

2. Ja, den fria rörligheten i EU ska gälla alla.

3. I princip, ja. Vi kan hjälpa till på EU-nivå men i slutändan är det medlemsstaterna som själva genom sin lagstiftning måste genomföra förändringar.

4. Möjligen/inte tagit ställning. Det är en komplex fråga eftersom det handlar om många rättssystem och försäkringssystem som ser olika ut i olika länder. Ett steg vore att beslut mellan länder oftare erkänns ömsesidigt så att det blir mer klarhet vad som gäller när man rör sig över gränserna.

5. Ja, EU kan tala med en tydligare, starkare röst för att stå upp för hbtq-personers rättigheter.

6. Ja, vi kan i EU bli bättre på att ställa krav på medlemsländerna när det gäller mänskliga rättigheter. I dag ställer vi höga krav på kandidatländer, men är inte lika noga att följa upp de reglerna när stater väl gått med i unionen.

Fredrik Federley

1. JA

2. JA, allt annat är orimligt.

3. JA, arbetet för stärkta mänskliga rättigheter är en av de viktigaste för EU för att bevara en gemensam värdegrund byggs på rättigheter för enskilda medborgare och att säkerställa att ingen diskrimineras oavsett grund. För hbtq-personer är tyvärr ofta de rättigheterna helt satta på undantag.

4. Möjligen/inte tagit ställning. Jag svarar möjligen eftersom jag inte landat i huruvida detta ska vara strikt nationell kompetens eller EU-kompetens. Jag håller med om så bör vara fallet men är orolig att om det blir ett ramverk för hela EU att de starka krafter som vill i en annan riktning vinner de voteringarna.

5. JA,

6. Ja. Detta är oerhört viktigt. Givna rättigheter måste övervakas och därtill måste det finnas kraftfulla sanktioner för de som bryter mot dem.

Staffan Nilsson

1. Ja. Svaret är rätt självklart ja, men jag vet att det finns som ni skriver medlemsländer som har britser i kanske både politisk vilja men också i lagstiftningen.

2. Ja. Den fria rörligheten är ett av grundfundamenten i EU, den hotas ibland av flera skäl.

3. Ja. Tyvärr har ju FRA byrån ingen direkt förslagsrätt, om nu inte kommissionen plockar upp frågan, vilket den borde göra

4. Möjligen/inte tagit ställning. Mitt svar ligger mellan ja och Möjligen, jag vet inte utan att kolla vad fördraget säger om EU behörigherten. Bilda opinion kan man förstås alltid.

5. Ja absolut, vi har sett exemplet Uganda, här kan EU i sitt bistånd och i sin politik var mer drivande.

6. Möjligen/inte tagit ställning. Även här ligger jag mellan Ja och Möjligen. Kommissionen har sanktionsmöjligheter när ett medlemsland bryter mot fördraget, tyvärr ser vi ibland att det inte fungerar. Här ser jag att EU parlamentet spelar en roll, inte bara rådet. Men en handlingsplan ok, och att EU kan bruka de möjligheter man har för brott mot mänskliga rättigheter.

Tack för frågorna, väl grundade frågor.

Ewa-May Karlsson

1. Ja

2. Ja

3. Möjligen/inte tagit ställning

4. Möjligen/inte tagit ställning

5. Ja, alla människors lika värde oavsett sexuell läggning ,religion eller etnicitet är en grundvärdering för mej.

6. Möjligen/inte tagit ställning

Isak Engqvist

1. Ja, jag ser att den diskriminering som sker i dag måste motverkas och gärna att lagstiftningen inkluderar fler. Dock kommer det alltid vara frågan om att avgöra när förslaget till direktiv ligger på bordet, huruvida det paketet uppnår de rätta syftena eller ej.

2. Ja, tycker att hela unionen borde erkänna samkönade äktenskap. Dock är det viktigt att denna typ av regleringar inte i allt för stor grad blir en fråga om EU-kompetens, då det parlamentariska läget i EU-parlamentet troligen inte skulle behandla en fråga om erkännande av äktenskap till förmån för också det samkönade äktenskapet.

3. Möjligen/inte tagit ställning. Det är möjligt, men kommer vara helt avgörande hur lagstiftningen ser ut. När man ger sig in och ska lagstifta mot något och då också inskränka yttrandefriheten bör man vara ytterst försiktig. Därav att det kommer vara helt avgörande för hur förslaget presenteras och ser ut.

4. Möjligen/inte tagit ställning. Det är en fråga som jag tycker är en angelägenhet för medlemsstaterna först och främst. Däremot är det viktigt att det finns system inom EU så att medlemsstaterna erkänner namnändringar eller liknande som gjorts i en annan medlemsstat.

5. Ja, EU måste i alla sina kontakter med andra länder jobba för att stärka mänskliga rättigheter och då alla mänskliga rättigheter och däribland de rättigheter som berör HBTQ-personer också!

6. Möjligen/inte tagit ställning. Detta kommer vara helt avgörande hur denna handlingsplan ser ut och vilka mekanismer som föreslås. Generellt sätt tycker jag att det ska vara det reguljära rättssystemet som ska användas för att säkerställa människors rättigheter.

Carola Gunnarsson

1. JA

2. JA

3. JA

4. Möjligen/inte tagit ställning

5. JA

6. JA

Pelle Thörnberg

1. JA

2. JA

3. JA

4. JA

5. JA

6. JA

Gunilla Hjelm

1. JA

2. JA

3. Möjligen/inte tagit ställning

4. JA

5. JA

6. JA

Ja, EU kan tala med en tydligare, starkare röst för att stå upp för hbtq-personers rättigheter.

—Kent Johansson

Jag ser att den diskriminering som sker i dag måste motverkas och gärna att lagstiftningen inkluderar fler.

—Isak Engqvist

Alla människors lika värde oavsett sexuell läggning, religion eller etnicitet är en grundvärdering för mig.

—Ewa-May Karlsson